SPORTOVNÍ AREÁL Tršice

PROVOZNÍ ŘÁD

Pro          Pro multifunkční hřiště Tršice

Pr           provozovatel - Obec Tršice

  s             s účinností 1.3.2020

                                                   

            Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky. Kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze stra       strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 

1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Vstupem na multifunkční hřiště s ním návštěvník vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru multifunkčního hřiště bez řádně zaplaceného vstupného. Návštěvník se zapíše do návštěvní listiny (která je umístěná na recepci ve Fitness centru).

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. V případě zranění uživatele provozovatel nezodpovídá za následky, protože uživatelé hrají na vlastní nebezpečí. Toto se vztahuje i na nezletilé uživatele, kterým může být bez přítomnosti odpovědné osoby vstup do areálu odepřen.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat obuv vhodnou na povrch antuka.

5. Veškeré svršky, včetně bot, je každý povinen uložit na místě k tou určeném, t. j. na lavičky nebo do šatních skříněk. Cennosti jako příklad peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

6. V případě zjištění jakéhokoli poškození v areálu nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

7. Po skončení cvičení je každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo nebo je vrátí na recepci.  Žádáme všechny návštěvníky areálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.

9. V případě krádeže ohlaste na recepci poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

10. Do všech prostor sportovního areálu je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní areál opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Návštěvníci areálu mají zakázáno lézt a šplhat po sportovní zařízení, konzumovat jídla (žvýkací gumy), a nápoje v prostoru hřiště. Nápoje jako coca-cola, kofola atd. zanechávají těžko odstranitelné skvrny.

11. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiné zvířata, vjíždět na kole či jinými vozidly a opírat je o oplocení.

12. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

13. Zakazuje se fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor sportovního areálu bez předchozího souhlasu personálu a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

14. Pokud návštěvník použije na své věci šatní skříňku, pak je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, pokud se nedomluví s personálem jinak. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

15. Prostory je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

16. Vstup na tenisové kurty:  Klíče je možné vyzvednout  na  recepci  Fitness centra.  Zapsaný uživatel odpovídá za stav kurtu do jeho předání  správci nebo následujícímu uživateli. Vstup do tenisového areálu je povolen jen v hrací dobu. V jiné době je vstup možný pouze po dohodě se správcem.

17. Práva a povinnosti návštěvníků: Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst      a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a bere na vědomí, že sport provozuje na vlastní nebezpeční a v případě úrazu za něj plně zodpovídá. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřišť neponičí. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob. Před započetím hry je nutno kurt připravit ke hře počesáním, příp. nakropením. Hrát na suchém a nepočesaném kurtu je zakázáno. Po skončení hry je nutno upravit kurt - srovnat hrablem (nestrhávat antuku). Zamést kurt sítí nebo kartáčem (systém šnek). Očistit lajny a odnést odpadky. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn vykázat hráče a odmítnout následný pronájem kurtu danému hráči. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo přímo u provozovatele.  Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt.

 

 

V Tršicích dne 1.3.2020

Vypracoval: Pavel Kováček, starosta obce Tršice