OTEVÍRACÍ DOBA

SRPEN

3.8. - 7.8 – 14:00-20:00

10.8. – 14.8.  – 8:00-20:00

17.8. – 21.8. – 8:00-20:00

24.8 – 28.8.  - 8:00-20:00

31.8 – 8:00-20:00

 

Z důvodu čerpání řádné dovolené, je otevírací doba během prázdnin upravena.

Děkujeme za pochopení

 

Vzhledem k nízkému stavu spodní vody je vypnuto zavlažování na tenisových kurtech. Děkujeme za pochopení. Vzhledem k dané situace máme pro Vás tenisové kurty za stejnou cenu, jak dopoledne tak odpoledne. Cena za hodinu je 80 korun po dobu trvání nízkého stavu spodní vody.

INFORMACE O PROVOZU TENISOVÍCH KURTŮ

Otevření venkovního sportoviště  je v souladu s usnesením vlády a ministerstvem zdravotnictví ze dne 6.4.2020 (viz příloha 1).

Zapůjčení klíče a platby za kurty budou možné v době od pondělí – do pátku v době od 8:00 -20:00 hodin, včetně rezervace v odpoledních hodinách.

Rezervace je možná pouze telefonicky, e-mailem, nebo osobně v provozní dobu od 8:00 do 20:00 na uvedených kontaktech!:

605 036 361

fitness-trsice@seznam.cz

na číslo 605 036 361 nebo napsat email fitness-trsice@seznam.cz ,rezervace musí být vždy potvrzena recepční fitness centra jinak propadá.

Vyzvednutí klíčů, nebo provedení platby je nožné pouze s ochrannými prostředky jako je rouška, šátek, šála, nebo jiná ochrana dýchacích cest. Na recepci je nožné vstupovat pouze jednotlivě!

Při vyzvednutí klíče nebo platby (hotovost) vstupujte na recepci fitness centra jednotlivě s ochranou rouškou.

Vstupem na tenisové kurty souhlasíte s provozním řádem a odpovídáte za dodržování mimořádného opatření ze dne 6.4.2020 dle přílohy 1.

Příloha 1:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I. 1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a       jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,   využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

2. Nařizuje se:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

 - společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.

 II. S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

 III. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus  se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

 Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

- běhu,

- chůzi,

- cyklistice,

- gymnastice,

- venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,

- jízdě na koni,

- golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),

- tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

- lyžování a snowboardingu,

- vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

 - sportovní střelbě,

 - bojovým, silovým a úpolovým sportům,

 - sportovnímu letectví, a to na venkovních sportovištích.

 Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek. Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

INFORMACE K MULTIFUNKČÍMU HŘIŠTI V DOBĚ NOZOUVÉHO STAVU

Starosta obce Tršice rozhodl o zpřístupnění multifunkčního hřiště pro veřejnost, během trvání nouzového stavu. Hřiště bude otevřené pondělí – pátek od 8:00 – 14:00 hodin.

Otevření hřiště je v souladu s usnesením vlády a ministerstvem zdravotnictví ze dne 6.4.2020 (viz příloha 1).

Hřiště můžete využívat v plném rozsahu kromě tenisových kurtů, ten zůstává nadále zpoplatněn.

Vstupem na multifunkční hřiště souhlasíte s provozním řádem ( viz příloha 2). Při nedodržování provozního řádu můžete být z hřiště vykázán.

Žádáme o dodržování bezpečnostních pokynů dle stanovení vlády a to tak, že budete dodržovat rozestupy minimálně 2 metrů a při více jak 2 lidech nosit ochranné pomůcky (roušku). Při hraní kontaktních sportů prosíme dodržujte počty hráčů na každé straně po dvou.

Příloha 1:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I. 1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

 e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

 3. individuální duchovní péče a služby,

 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

 i) cest zpět do místa svého bydliště,

 j) pohřbů.

2. Nařizuje se:

 a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

 - společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.

 II. S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

 III. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března - 262).

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

 Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

- běhu,

 - chůzi,

 - cyklistice,

 - gymnastice,

 - venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,

- jízdě na koni,

- golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),

 - tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

 - lyžování a snowboardingu,

- vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

 - sportovní střelbě,

 - bojovým, silovým a úpolovým sportům,

 - sportovnímu letectví, a to na venkovních sportovištích.

 Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek. Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Příloha 2:

SPORTOVNÍ AREÁL Tršice

PROVOZNÍ ŘÁD

Pro          Pro multifunkční hřiště Tršice

Pr           provozovatel - Obec Tršice

  s             s účinností 1.3.2020

                                                   

            Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky. Kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze stra       strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 

1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Vstupem na multifunkční hřiště s ním návštěvník vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru multifunkčního hřiště bez řádně zaplaceného vstupného. Návštěvník se zapíše do návštěvní listiny (která je umístěná na recepci ve Fitness centru).

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. V případě zranění uživatele provozovatel nezodpovídá za následky, protože uživatelé hrají na vlastní nebezpečí. Toto se vztahuje i na nezletilé uživatele, kterým může být bez přítomnosti odpovědné osoby vstup do areálu odepřen.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat obuv vhodnou na povrch antuka.

5. Veškeré svršky, včetně bot, je každý povinen uložit na místě k tou určeném, t. j. na lavičky nebo do šatních skříněk. Cennosti jako příklad peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

6. V případě zjištění jakéhokoli poškození v areálu nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

7. Po skončení cvičení je každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo nebo je vrátí na recepci.  Žádáme všechny návštěvníky areálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.

9. V případě krádeže ohlaste na recepci poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

10. Do všech prostor sportovního areálu je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní areál opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Návštěvníci areálu mají zakázáno lézt a šplhat po sportovní zařízení, konzumovat jídla (žvýkací gumy), a nápoje v prostoru hřiště. Nápoje jako coca-cola, kofola atd. zanechávají těžko odstranitelné skvrny.

11. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiné zvířata, vjíždět na kole či jinými vozidly a opírat je o oplocení.

12. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

13. Zakazuje se fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor sportovního areálu bez předchozího souhlasu personálu a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

14. Pokud návštěvník použije na své věci šatní skříňku, pak je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, pokud se nedomluví s personálem jinak. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

15. Prostory je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

16. Vstup na tenisové kurty:  Klíče je možné vyzvednout  na  recepci  Fitness centra.  Zapsaný uživatel odpovídá za stav kurtu do jeho předání  správci nebo následujícímu uživateli. Vstup do tenisového areálu je povolen jen v hrací dobu. V jiné době je vstup možný pouze po dohodě se správcem.

17. Práva a povinnosti návštěvníků: Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst      a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a bere na vědomí, že sport provozuje na vlastní nebezpeční a v případě úrazu za něj plně zodpovídá. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřišť neponičí. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob. Před započetím hry je nutno kurt připravit ke hře počesáním, příp. nakropením. Hrát na suchém a nepočesaném kurtu je zakázáno. Po skončení hry je nutno upravit kurt - srovnat hrablem (nestrhávat antuku). Zamést kurt sítí nebo kartáčem (systém šnek). Očistit lajny a odnést odpadky. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn vykázat hráče a odmítnout následný pronájem kurtu danému hráči. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo přímo u provozovatele.  Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt.

 

 

V Tršicích dne 1.3.2020

Vypracoval: Pavel Kováček, starosta obce Tršice