Provozní řád

pro Fitness Tršice
Provozovatel - Obec Tršice
s účinností od 1.10.2012

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele  těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Fitness je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).

 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní Fitness nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného. Návštěvník se zapíše do knihy návštěv.

 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho Fitness nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Fitness žádnou zodpovědnost.

 4. Cvičenec na posilovacích strojích by měl dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, kterého nesmí nechat bez dozoru.

 5. Pro malé dítě do 7 let je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné. Přivede-li pak návštěvník do posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo mezi posilovacími stroji.

 6. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Fitness.

 7. Veškeré svršky, včetně bot, je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

 8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky), nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

 9. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

 10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.

 11. V případě krádeže ohlaste na recepci poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 12. V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

 13. Do všech prostor Fitness je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 15. Zakazuje se fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor fitness bez předchozího souhlasu personálu a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

 16. Návštěvník je povinen uschovat si své věci do šatní skříňky a při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, pokud se nedomluví s personálem jinak. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 17. Prostory posilovny je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

Věříme, že v našem Fitcentru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

 

V Tršicích dne 26.9.2012

Vypracovala: Leona Stejskalová, starostka obce Tršice